Privacy beleid

Privacy Statement Organisatiebureau Plan Effect

Organisatiebureau Plan Effect, gevestigd aan van Reeuwijkstraat 40, 7731 EH, Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.planeffect.com
van Reeuwijkstraat 40
7731 EH Ommen
0529-462332

De eigenaar van Plan Effect is tevens functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via het e-mailadres info@planeffect.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Organisatiebureau Plan Effect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend gevraagd wanneer u kaarten bestelt voor onze evenementen of inschrijft als deelnemer voor één van de evenementen van Organisatiebureau Plan Effect.
Op de websites van Plan Effect worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers van de websites identificeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@planeffect.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Organisatiebureau Plan Effect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om inschrijvingen voor evenementen te verwerken.
  • Bij het aanschaffen van toegangskaarten voor evenementen
  • Om u op de hoogte te houden van onze evenementen (uitsluitend als u hier toestemming voor heeft gegeven)

Geautomatiseerde besluitvorming

Organisatiebureau Plan Effect neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Organisatiebureau Plan Effect) tussen zit. Organisatiebureau Plan Effect gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Google-Ads, Facebook-Ads, SEO, SEA]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Organisatiebureau Plan Effect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 12 maanden > Inschrijvingen evenementen > 48 maanden > Ticketverkoop > 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Organisatiebureau Plan Effect verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien uw gegevens worden verstrekt aan derden wordt dit met de betreffende persoon van te voren gecommuniceerd of staat dit vermeld in de voorwaarden van de inschrijving.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisatiebureau Plan Effect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@planeffect.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Organisatiebureau Plan Effect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@planeffect.com