Algemene voorwaarden

 • De fair is van zaterdag 8 tot en met maandag 10 juni 2019 dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur.
 • Organisatiebureau Plan Effect, hierna te noemen de organisatie, behoudt zich het recht voor bepaalde aanmeldingen zonder opgave van redenen niet te accepteren.
 • De deelnemer wordt als zodanig erkend, als het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de BTW, uiterlijk twee weken voor aanvang van de fair is voldaan. Betaling van de huur van standruimte en bijkomende kosten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij aanmelding binnen 15 dagen voor aanvang van de fair dient het verschuldigde bedrag per omgaande aan de fair te worden overgemaakt.
 • Alle incassokosten voortvloeiende uit het niet tijdig voldoen van nota’s zijn geheel voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het door de deelnemer verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.
 • Het opbouwen/inrichten van de gehuurde plekken kan gebeuren op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni van 9.00-20.00 uur of op zaterdag 8 juni tussen 08:00 en 09:00 uur. Auto’s kunnen op zaterdag niet meer het terrein op. Wij raden u aan donderdag of vrijdag op te bouwen. Zaterdag, zondag en maandag worden er geen voertuigen meer toegelaten op het terrein. Let op: Bepaalde delen van het terrein zijn niet toegankelijk voor auto’s, ook niet tijdens de opbouw.
 • Het afbouwen van de gehuurde plek dient te gebeuren op maandag 10 juni van 18.00-19.00 uur en/of op dinsdag 11 juni van 10.00-12.00 uur. N.B.: Het is TEN STRENGSTE verboden op de laatste dag van de fair, tijdens de openingsuren van de fair te starten met het ontruimen/afbreken van de gehuurde plek. Wanneer u eerder dan 18.00 uur start met ontruimen/afbreken, brengen wij een boete van 100,- euro in rekening!
  Er wordt van de standhouder verwacht dat het aanbod van de goederen overeenkomt met de gemaakte afspraken. Het is niet toegestaan om de gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren.
  De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schade aan stand materiaal of goederen van deelnemers, dan wel voor ongevallen die deelnemers en hun medewerkers overkomen. De standhouder is verplicht zich te verzekeren tegen alle schade veroorzaakt aan derden, diefstal, brand en andere schade aan de geëxploiteerde artikelen of andere eigendommen van de deelnemer tijdens de opbouw, fair en de afbouw. Het terrein wordt ’s nachts afgesloten en daarnaast zorgt de organisatie voor nachtbewaking op 6, 7, 8 en 9 juni 2019.
 • Deelname aan Pinksterfair Het Laer is geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de ruimte waarin de fair wordt gehouden, veroorzaakt door zijn toedoen dan wel door toedoen van medewerkers of toeleveranciers van de deelnemer. Schade die bij oplevering van de stand voorafgaand aan de fair geconstateerd wordt, moet worden gemeld bij de organisatoren. Voor de schade die daarna geconstateerd wordt, is de deelnemer aansprakelijk. Bij het maken van schade is de deelnemer verplicht dit te melden bij de organisatoren. De schade wordt verhaald op de deelnemer.
 • Het is de organisatie voorbehouden om zonder opgaaf van redenen te besluiten de Pinksterfair Het Laer geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. Alleen gewichtige omstandigheden geven de organisatie het recht om Pinksterfair Het Laer geen doorgang te laten vinden.
 • Indien de deelnemer het contract verbreekt langer dan 2 maanden voor aanvang van de eerste fair dag, is de deelnemer 50% van het deelnamebedrag als schadevergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer het contract verbreekt 2 maanden of korter voor aanvang van de fair, moet het volledige deelnamebedrag betaald worden.
 • Standhouders verplichten zich tijdens Pinksterfair Het Laer de stand ingericht en ‘bemand’ te houden tijdens de door de organisatie bepaalde openingstijden. Standhouders dienen hun stand schoon te houden en schoon op te leveren na afloop. U dient zelf uw afval mee te nemen.
  Deelnemers met culinaire producten dienen zich te houden aan de regels en voorwaarden van de Keuringsdienst van Waren.
 • Folders, flyers en ander promotiemateriaal mogen alleen uitgereikt worden in de eigen stand. Het is niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in de stand uit te reiken aan bezoekers.
 • De deelnemer is verzekerd van standruimte als hij/zij binnen de gestelde betalingstermijn de stand huur heeft voldaan. Bij niet volledige betaling binnen de betalingstermijn kan de standhouder geen recht op standruimte doen gelden.
 • Aan de deelnemers worden 2 standhouders badges per stand per fair dag toegekend. Deze badges kunnen onderling bij uw stand bemanning rouleren, deze zijn niet naam gebonden. Bij misbruik kunnen de badges onmiddellijk door de organisatoren worden ingetrokken. Meer standhouders badges zijn verkrijgbaar tegen € 10,- per stuk excl. btw.
  Voor zijn relaties kan de deelnemer relatiekaarten bestellen tegen de gereduceerde prijs van € 6,- per stuk excl. BTW (normale entreeprijs: € 10,- p.p.).
 • Er mogen geen artikelen en personen op zodanige wijze geëxposeerd worden dat ze in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid en goede zeden.
  In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. N.B.: Afwijkende mondelinge overeenkomsten tussen deelnemer en organisatie, zijn pas dan geldig, wanneer de organisatie e.e.a. schriftelijk heeft bevestigd.